vrata2020

Obchodní podmínky fotosoutěže na webu Lomax.cz

Obchodní podmínky fotosoutěže na webu Lomax.cz

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE
  Pořadatelem soutěže je společnost LOMAX & Co s.r.o., IČ: 26903920 (dále jen „organizátor“).
 2. TERMÍN SOUTĚŽE
  Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 1.8. do 2.9. 2021.
 3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
  Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18-ti let věku, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“). Jsou to osoby v pracovním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi a pořadateli soutěže. Konkrétně všichni smluvní partneři společnosti a jejich zaměstnanci či osoby ve vztahu obdobném pracovnímu poměru ke smluvnímu partnerovi LOMAX.
  Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže.
  Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy.
  Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 4. POPIS SOUTĚŽE
  Účastník vyplní na webových stránkách soutěže příslušný formulář a nahraje své soutěžní snímky v minimálním rozlišení 1200 px delší strana. K příslušnému datu uvedenému na webových stránkách soutěže bude příjem fotografií ukončen. Následně proběhne vyhodnocení soutěže a vyhlášení odbornou porotou. Vítězové soutěže budou uvedeni na stránkách organizátora. Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě.
 5. MECHANIKA SOUTĚŽE
  Cílem soutěže je zaslat fotografie jakéhokoliv produktu od organizátora. Vyobrazený může být jak detail či celý produkt od organizátora. Po skončení soutěže vybere nejpozději do 31. října 2017 odborná porota složená z členů organizátora vítěze soutěže a bude jej kontaktovat.
  Porota bude vybírat vítězné fotografie na základě kvality fotografií a zajímavosti řešení realizace projektu organizátorem. Veškeré snímky mohou být použity pro propagaci výrobků organizátora, např.: na webu společnosti, tiskovinách apod. Účastník vyjadřuje účastí v soutěži souhlas s užitím zaslaných fotografií pro marketingové účely organizátora.
 6. VÝHRY
  Mobilní telefon iPhone 7
  Luxusní balení špičkového moravského vína
  Balení špičkového moravského vína
 7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE
  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
 8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny a pro marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu dvou let. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
  Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
  V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.